Eigenrisicodrager WGA

De verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten van huidige én ex-medewerkers zijn de afgelopen jaren flink gestegen en vormen in toenemende mate een kostenpost voor uw organisatie. Als werkgever bent u al 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA uitkeringen aan uw (ex-)medewerkers.

Of u nu WGA publiek (UWV) verzekerd bent of eigenrisicodrager WGA privaat (via een verzekeraar of in eigen beheer). Als werkgever heeft u er alle belang bij om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. De gemiddelde WGA kosten bedragen € 130.000,- per werknemer.

Als eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA heeft u het financiële risico verzekerd maar blijft u tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer.

Overweegt u eigenrisicodrager voor de WGA te worden, het WGA in eigen beheer te nemen of bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u de uitvoering van de WGA uitbesteden? Impuls zet in beweging! Wij nemen de volledige uitvoering van de (wettelijke) verplichtingen uit handen door de inzet van de WGA Module. Actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving is daarbij cruciaal.

Waarom Impuls voor de uitvoering van de WGA?

  • Resultaat en besparingspotentie met de WGA Module
  • Daling van de verzuim- en arbeidsongeschiktheidslasten
  • Geen loondoorbetalingssancties meer (100% garantie bij juiste invulling verplichtingen vanuit Wet poortwachter)
  • Maximale cofinanciering kosten preventie- en re-integratieactiviteiten door belanghebbende risicodragers (verzekeraars)
  • Daling van de WGA kosten door optimale benutting van vangnetregelingen
  • Succesvolle bezwaar- en herbeoordelingsprocedures met aanzienlijke besparingen (gemiddeld € 55.000,-)
  • Optimale inzet providers
  • Meer grip op verzuim en arbeidsongeschiktheidsschade vanaf 26 weken
  • Afname van potentiële WIA/WGA-dossiers en verkorte doorlooptijd.
  • Beoordeling WGA-beschikkingen en WGA scan.